Powróćmy do wspomnień z wizyty Papieża Polaka w Płocku

Rejonowy konkurs "Jan Paweł II w Płocku"

         § 1

          ORGANIZATOR

        Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

                                                                                               § 2

        CELE KONKURSU

 • Rozwijanie postaw religijnych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków - Papieżu św. Janie Pawle II.
 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
              i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
             Jana Pawła II.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzież                                                                                                                                                        § 3

         UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII)
 2. Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
 • praca plastyczna kl. I-III
 • praca multimedialna . IV-VIII
 • kolaż kl. IV-VIII
 • §4

INFORMACJE TECHNICZNE

               PREZENTACJA                            MULTIMEDIALNA
                    klasy 4-8

KOLAŻ
klasy 4-8

Microsoft PowerPoint.

   Prezentacja powinna
zawierać:

- 15 do 20 slajdów,

- ciekawe podpisy, sentencje, motta

- na slajdach nie umieszczamy długich opisów(max 4-5 zdań informacji)

   Przy prezentacji mile widziany podkład muzyczny.

 

 

- Zestawienie ze sobą przeciwstawnych, zaskakujących elementów

- Szeroki wachlarz materiałów papierowych (wycinki z gazet i plakatów, napisy, treści, obrazki, zdjęcia, malowane / rysowane elementy na papierze, wydruki, kawałki tapet) jest stworzony do tego, aby taki kolaż powstał

   PRACA  PLASTYCZNA klasy 1- 3

   Format A3

   Technika dowolna, forma płaska

PRACE NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES ORGANIZATORA KONKURSU DO DNIA 18 MAJA 2022 ROKU

Szkoła Podstawowa nr 6im. Druha Wacława Milke, ul. 1 Maja 11 , 09-402 PŁOCK

z dopiskiem JPII

 1. Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik).
 2. Prace plastyczne należy podpisać na odwrocie.
 3. Prace multimedialne należy nagrać na płycie CD i podpisać.
 4. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.
 5. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa oceni prace i przyzna nagrody.
 6. Nagrody dla najlepszych uczestników konkursu i dyplomy zostaną wręczone we wszystkich dwóch kategoriach wiekowych kategoriach na terenie SP nr 6 - organizującej konkurs.
 7. O ogłoszeniu wyników i podsumowaniu konkursu szkoła powiadomi zwycięzców telefonicznie.
 • §5

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wszelkie informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 3. W sprawach szczegółowych związanych z konkursem należy kontaktować się
  telefonicznie:24 262-40-15.

ORGANIZATOR NIE ZWRACA ODDANYCH PRAC. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOCZEŚNIE WYRAŻENIEM ZGODY NA PREZENTOWANIE WIZERUNKU NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (FILM, ZDJĘCIA) ORAZ W KRONICE SZKOŁY, A TAKŻE PODANIE IMIENIA I NAZWISKA JAKO UCZESTNIKA KONKURSU

 

Załącznik

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU

„JAN PAWEŁ II W PŁOCKU ”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................................

Klasa......................

Kategoria pracy.............................................................................................

Nazwa i adres szkoły (telefon)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................               .............................................

            data i podpis opiekuna                                              pieczęć szkoły

„EASTER LAPBOOK”

 

SZKOLNY KONKURS ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWY

dla uczniów klas I-IV

 

Zapraszamy Was do konkursu na najbardziej pomysłowy lapbook, w którym znajdziesz słówka i zwroty związane z nadchodzącym świętem - Wielkanocą.

Tegoroczne zadanie polega na zaprojektowaniu i stworzeniu lapbook'a do nauki słówek z języka angielskiego pod hasłem "Easter".

 Odpowiedź na to, co to jest lapbook oraz jak powstaje możecie znaleźć w Internecie oglądając np. filmiki na youtube. 

Jury będzie oceniać Waszą kreatywność oraz znajomość słownictwa o tematyce świątecznej. Im więcej różnorodnych oryginalnych elementów ruchomych, tym lepiej. 

Projekty oceniane będą przez komisję, w skład której wejdą nauczyciele języka angielskiego.

Na wykonanie projektu macie czas do 22 kwietnia 2022 roku, ale najlepiej zacząć już dziś.

POWODZENIA!!!

 

Regulamin konkursu znajdziecie w zakładce Konkursy wewnątrzszkolne.

„EASTER LAPBOOK” – książeczka słowniczek

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-IV 

REGULAMIN KONKURSU

 I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

2. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych, motywowanie uczniów do samokształcenia oraz podniesienie poziomu kształcenia. 

3. Konkurs polega na wykonaniu „lapbooka” (słowniczka z ruchomymi częściami) służącego do nauki słówek z języka angielskiego z uwzględnieniem określonego słownictwa Easter, czyli Wielkanoc. 

4. Format pracy, technika i materiały – dowolne. 

5. Ilość stron – dowolna. 

6. Gotowe lapbook należy przekazać p. Magdalenie Niedzielak lub p. Monice Kozłowskiej do 22 kwietnia 2022 r. /sala 20a lub pokój nauczycielski/

7. Po przekazaniu prac, zostaną one ocenione przez komisję konkursową. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 10 maja 2022r. 

9. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną one udostępnione całej społeczności szkolnej na wystawce i wrócą do ich autorów. 

II. Wskazówki 

1. Uczniowie podczas przygotowywania mogą korzystać z pomocy i porad rodziców, rodzeństwa, ale nie mogą być w tym wyręczani. 

2. W Internecie znaleźć można wiele instrukcji oraz gotowych wzorów, jak wykonać prace. 

3. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontakt z organizatorem konkursu – p. Moniką Kozłowską i p. Magdaleną Niedzielak

 III. Zasady oceniania 

1. W skład komisji wejdą nauczyciele języków obcych, zajęć artystycznych. 

2. Za każdy projekt poszczególni jurorzy będą mogli przyznać maksymalnie 15 punktów (po 5 punktów z każdego kryterium). Wygra ten, który otrzyma największą ilość punktów. 

3. Kryteria oceny są następujące: a) poprawność i dobór słownictwa, b) kreatywność i oryginalność wykonania, c) estetyka wykonania. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy również nagrody rzeczowe.

OZDOBY WALENTYNKOWE

szkolny konkurs techniczny

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

Cele konkursu:

 • Prezentacja możliwości twórczych uczniów SP6 w Płocku.
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Adresatami konkursu są uczniowie SP6 w Płocku: dzieci z kl. 1-3 i młodzież z kl. 4-8.

Technika pracy: przestrzenne ozdoby walentynkowe z wykorzystaniem papieru lub innych materiałów.

Forma pracy: prace indywidualne.

Metryczka: prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa).

Czas trwania konkursu: 18 – 28 stycznia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2022r. (poniedziałek po feriach zimowych).

Prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej – zostaną zawieszone na „kracie” na holu pod zegarem.

Regulamin konkursu czytelniczego

" W baśniowym świecie Charlesa Perrault"

Cele:

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych; stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci . 2. Umiejętność wykorzystania i przekazania zdobytej wiedzy.
3. Pogłębianie wiedzy polonistycznej. 4. Podniesienie poziomu czytelnictwa.

 Przebieg konkursu:

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas II-IV

2. Konkurs dotyczy wybranych baśni Ch. Perrault

- "Knyps z Czubkiem"

- "Kot w butach"

-"Tomcio Paluszek"

- "Wróżki"

3. Od 14.03.2022r. codziennie do 28.03.2022r. w bibliotece na tablicy będą pojawiały się nowe pytania dotyczące wybranych baśni. Każdego dnia inne.

4. Uczniowie udzielają odpowiedzi pisemnie na miejscu - podpisują kartkę z odpowiedzą i wrzucają do skrzynki.

5. Skrzynka z odpowiedziami zostanie otwarta po 28.03.2022r.

6. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy odpowiedzą prawidłowo na największą liczbę pytań i zdobędą najwięcej punktów.

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu plastyczno - językowego „VOCABULARY SCRAPBOOK"

 

REGULAMIN KONKURSU

 I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

2. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych, motywowanie uczniów do samokształcenia oraz podniesienie poziomu kształcenia. 

3. Konkurs polega na wykonaniu „scrapbooka” (albumu z ruchomymi częściami) służącego do nauki słówek z języka angielskiego z uwzględnieniem określonego słownictwa Christmas, czyli Boże Narodzenie. 

4. Format pracy, technika i materiały – dowolne. 

5. Ilość stron – dowolna. 

6. Gotowe scrapbook’i należy przekazać p. Monice Kozłowskiej lub p. Magdalenie Niedzielak do 25 stycznia 2021 r. /sala 20a lub pokój nauczycielski/

7. Po przekazaniu prac, zostaną one ocenione przez komisję konkursową. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 stycznia 2021r. 

9. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną one udostępnione całej społeczności szkolnej na wystawce i wrócą do ich autorów. 

II. Wskazówki 

1. Uczniowie podczas przygotowywania mogą korzystać z pomocy i porad rodziców, rodzeństwa, ale nie mogą być w tym wyręczani. 

2. W Internecie znaleźć można wiele instrukcji oraz gotowych wzorów, jak wykonać prace. 

3. Najłatwiejszy sposób na oprawę scapbooka to segregator biurowy. Można wtedy wpinać do niego poszczególne tekturowe strony. Pamiętajcie, że samo przygotowanie poszczególnych elementów może okazać się czasochłonne. 

4. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontakt z organizatorem konkursu – p. Moniką Kozłowską i p. Magdaleną Niedzielak

 III. Zasady oceniania 

1. W skład komisji wejdą nauczyciele języków obcych, zajęć artystycznych. 

2. Za każdy projekt poszczególni jurorzy będą mogli przyznać maksymalnie 15 punktów (po 5 punktów z każdego kryterium). Wygra ten, który otrzyma największą ilość punktów. 

3. Kryteria oceny są następujące: a) poprawność i dobór słownictwa, b) kreatywność i oryginalność wykonania, c) estetyka wykonania. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy również nagrody rzeczowe.