Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu plastyczno - językowego „VOCABULARY SCRAPBOOK"

 

REGULAMIN KONKURSU

 I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

2. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych, motywowanie uczniów do samokształcenia oraz podniesienie poziomu kształcenia. 

3. Konkurs polega na wykonaniu „scrapbooka” (albumu z ruchomymi częściami) służącego do nauki słówek z języka angielskiego z uwzględnieniem określonego słownictwa Christmas, czyli Boże Narodzenie. 

4. Format pracy, technika i materiały – dowolne. 

5. Ilość stron – dowolna. 

6. Gotowe scrapbook’i należy przekazać p. Monice Kozłowskiej lub p. Magdalenie Niedzielak do 25 stycznia 2021 r. /sala 20a lub pokój nauczycielski/

7. Po przekazaniu prac, zostaną one ocenione przez komisję konkursową. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 stycznia 2021r. 

9. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną one udostępnione całej społeczności szkolnej na wystawce i wrócą do ich autorów. 

II. Wskazówki 

1. Uczniowie podczas przygotowywania mogą korzystać z pomocy i porad rodziców, rodzeństwa, ale nie mogą być w tym wyręczani. 

2. W Internecie znaleźć można wiele instrukcji oraz gotowych wzorów, jak wykonać prace. 

3. Najłatwiejszy sposób na oprawę scapbooka to segregator biurowy. Można wtedy wpinać do niego poszczególne tekturowe strony. Pamiętajcie, że samo przygotowanie poszczególnych elementów może okazać się czasochłonne. 

4. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontakt z organizatorem konkursu – p. Moniką Kozłowską i p. Magdaleną Niedzielak

 III. Zasady oceniania 

1. W skład komisji wejdą nauczyciele języków obcych, zajęć artystycznych. 

2. Za każdy projekt poszczególni jurorzy będą mogli przyznać maksymalnie 15 punktów (po 5 punktów z każdego kryterium). Wygra ten, który otrzyma największą ilość punktów. 

3. Kryteria oceny są następujące: a) poprawność i dobór słownictwa, b) kreatywność i oryginalność wykonania, c) estetyka wykonania. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy również nagrody rzeczowe.

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu plastyczno - językowego "Kaligram"

 

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego – pani Monika Kozłowska i pani Magdalena Niedzielak

Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.

Wszystkie prace w wyznaczonym terminie tj. do 20 grudnia 2021r. powinny być dostarczone do nauczycieli języka angielskiego.

Forma pracy konkursowej:

 • Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo w języku angielskim zaproponowane na liście słów do wyboru.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich.
 • Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).
 • Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3

Kryteria oceny:

 • celność ujęcia tematu i zgodność z definicją,
 • oryginalność pomysłu,
 • poziom artystyczny i techniczny,
 • poprawność ortograficzna,
 • czytelność prac,
 • samodzielność wykonania.

Lista haseł do wykorzystania, o ile sami nie wpadniecie na jakiś oryginalny pomysł, najlepiej związany z Bożym Narodzeniem lub zimą: Christmastree, star, presents, cookies, sweets, snowman, snow, itp.

Konkurs plastyczno - językowy z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu, w dowolnej technice plastycznej, słowniczka obrazkowego zawierającego słownictwo z  wybranej przez siebie kategorii tematycznej np. sport, zwierzęta, ubrania, rozrywka itp. i przetłumaczone na co najmniej 5 dowolnie wybranych języków obcych – format pracy maksymalnie A4.

Słownik powinien zawierać:

 • stronę tytułową oraz  imię i nazwisko autora,
 •  od 10 do 15 słówek z wybranej kategorii, przedstawionych w formie graficznej oraz przetłumaczonych na co najmniej 5 języków obcych

Prace należy oddać swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 8 października.

Szkolny konkurs plastyczno-literacki

" Malowane poezją- ilustracja do wiersza Władysława Broniewskiego " 

Konkurs organizowany w 120 rocznicę urodzin poety.

Organizator: biblioteka szkolna

Termin: 4.10-28.10.2021 r.

Cele konkursu:

1. Pogłebianie wiedzy uczniów na temat twórczości Władysława Broniewskiego.

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką.

3. Wyrażanie swoich przeżyć za pomocą środków plastycznych .

4. Promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i       młodzieży na wystawie.

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas II- VIII

2. Technika prac dowolna, format A3.

3. Podpisane prace ( imię, nazwisko,klasa, tytuł wiersza ) nalezy składać do 28 pażdziernika 2021 r. do biblioteki szkolnej

4. Liczy się samodzielność wykonania pracy.

5. Prace zostaną ocenione w 2 grupach wiekowych : klasy II-IV i V-VIII.

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6  im. Druha Wacława Milke w Płocku ma zaszczyt zaprosić uczniów z klas 4-7

do udziału w Konkursie Plastyczno – Literackim pt. „Poezja malowana słowem”. 

Zgłoszenia przyjmujemy na lekcjach języka polskiego.

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Poezja malowana słowem”             

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów przez pryzmat twórczości polskich poetów, zachęcanie utalentowanych dzieci do prezentowania własnej twórczości, kształtowanie kreatywności, uwrażliwienie na estetykę i sprawność manualną.

1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 6

- prace oceniane będą przez Komisję Konkursową,

- każdy uczestnik podczas zajęć w plenerze zorganizowanych przez organizatora konkursu zilustruje wiersz lub jego fragment w interpretacji plastycznej,

- format pracy: A4 lub A5, technika dowolna, proszę zaopatrzyć się w ołówek do szkicowania oraz kredki

- na odwrocie pracy należy umieścić dane (imię, nazwisko i klasa)

2. Termin konkursu:

17 czerwca 2021r. o godzinie 11.30

3. Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomy pamiątkowe.

4. Postanowienia ogólne:

W Konkursie oceniane będą:

- oryginalność wykonania pracy plastycznej,

- zgodność pracy z tematyką dzieła poetyckiego,

- twórczy charakter

Organizatorzy konkursu

Nauczyciele Poloniści