Szkoła Podstawowa nr 6  im. Druha Wacława Milke w Płocku ma zaszczyt zaprosić uczniów z klas 4-7

do udziału w Konkursie Plastyczno – Literackim pt. „Poezja malowana słowem”. 

Zgłoszenia przyjmujemy na lekcjach języka polskiego.

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Poezja malowana słowem”             

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów przez pryzmat twórczości polskich poetów, zachęcanie utalentowanych dzieci do prezentowania własnej twórczości, kształtowanie kreatywności, uwrażliwienie na estetykę i sprawność manualną.

1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 6

- prace oceniane będą przez Komisję Konkursową,

- każdy uczestnik podczas zajęć w plenerze zorganizowanych przez organizatora konkursu zilustruje wiersz lub jego fragment w interpretacji plastycznej,

- format pracy: A4 lub A5, technika dowolna, proszę zaopatrzyć się w ołówek do szkicowania oraz kredki

- na odwrocie pracy należy umieścić dane (imię, nazwisko i klasa)

2. Termin konkursu:

17 czerwca 2021r. o godzinie 11.30

3. Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomy pamiątkowe.

4. Postanowienia ogólne:

W Konkursie oceniane będą:

- oryginalność wykonania pracy plastycznej,

- zgodność pracy z tematyką dzieła poetyckiego,

- twórczy charakter

Organizatorzy konkursu

Nauczyciele Poloniści

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

DLA  KLAS I-III

                    Szkolne Koło Oszczędności SKO zachęca do wzięcia udziału

                                         w  V edycji konkursu plastycznego

     "MARZEŃ STO Z SKO"

Organizatorzy:

opiekunowie SKO- Małgorzata Marciniak, Beata Szczodrowska

Celem konkursu jest:
     - rozwijanie plastycznej wyobraźni dziecka,
     - zwrócenie uwagi na istotną rolę oszczędzania w życiu człowieka.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów  klas I-III

Warunki konkursu:

technika dowolna płaska

format prac: A-3 lub A-4

Prace konkursowe należy złożyć do wychowawców w terminie do 28 maja 2021 r.

Komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Banku PKOBP  będzie oceniać: realizację tematu, samodzielność i kreatywność, wkład pracy własnej, estetykę wykonania.

Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie): - imię i nazwisko oraz klasę,

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 czerwca 2021 roku.

 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

SZKOLNY KONKURS plastyczno -językowy „KALIGRAM”


Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-5 

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku.

 

 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego – pani Monika Kozłowska i pani Magdalena Niedzielak.
 • Tematem konkursu „Calligrams Competition” jest kaligram – kompozycja kaligraficzna stanowiąca zamkniętą całość. Jest to angielskie słowo przedstawione za pomocą ilustracji. Litery stanowią integralną cześć obrazka.
 • Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. słowo button – guzik przedstawiamy za pomocą guzików ułożonych w kształcie liter tego wyrazu. Inne przykłady widnieją na ilustracji – parrot to wyraz papuga z piór itp.

 

 • Uczniowie otrzymają listę słów, które należy przekształcić w kaligramy. Mile widziane własne propozycje haseł. Lista na dole regulaminu.
 • Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie prace w wyznaczonym terminie tj. do 10 kwietniapowinny być dostarczone do nauczycieli języka angielskiego w formie elektronicznej.

 

Forma pracy konkursowej:

 • Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo w języku angielskim zaproponowane na liście słów do wyboru.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich.
 • Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).
 • Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • Praca musi być wysłana do nauczycieli nadzorujących konkurs pań Kozłowskiej lub Niedzielak w formie elektronicznej poprzez mobidziennik

 

Kryteria oceny:

 • celność ujęcia tematu i zgodność z definicją,
 • oryginalność pomysłu,
 • poziom artystyczny i techniczny,
 • poprawność ortograficzna,
 • czytelność prac,
 • samodzielność wykonania.

Lista haseł do wykorzystania, o ile sami nie wpadniecie na jakiś oryginalny pomysł, najlepiej związany z wiosną: RABBIT, SPRING, EASTER EGGS, FLOWER, STONE, CATS, SWEETS

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke ogłasza

Szkolny Konkurs Matematyczno – Humanistyczny

Rymowanka matematyczna"

Cele konkursu

1. Popularyzacja matematyki i języka polskiego.

2. Propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, osób zainteresowanych matematyką i językiem polskim.

3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń w formie krótkich utworów pisarskich.

Rodzaj konkursu

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i język polski.

2. Uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie.

Zasady konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z nauczaniem lub uczeniem się matematyki i języka polskiego. Utwór ma zachęcać do nauki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod oraz procedur związanych z edukacją szkolną.

3. Każdy uczestnik Konkursu przygotowuje krótki wierszyk, rymowankę. Nadaje tytuł swojej pracy. Zwraca uwagę na poprawną formę wypowiedzi.

4. Prace można zgłaszać do dnia 30.04.2021 r., do pani Doroty Kuźniewskiej i pani Agnieszki Lewandowskiej, za pośrednictwem mobiDziennika.

5. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów.

6. Lista uczniów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane do 10.05.2021 r., na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

dla klas VI-VIII  Szkoły Podstawowej

„Pokaż język”

 

 

 

I. Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas VI – VIII,
 • motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
 • wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samodoskonalenia i poszerzania wiadomości,
 • przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań testowych,

II. Organizator konkursu:

Inicjatorem i organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku.

Koordynatorzy: Monika Kozłowska i Magdalena Niedzielak

III. Kategoria wiekowa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej.

V. Zakres merytoryczny konkursu:

Zakres konkursu jest zgodny z podstawą programową języka angielskiego dla klas VI-VIII szkoły podstawowej.

VI. Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs językowy ma charakter testu wyboru i składa się z 26 pytań zamkniętych.

Link do testu będzie udostępniony w dniu konkursu /14.04.2021r. (środa) / o określonej godzinie.

Wiadomość o tym zostanie przesłana do uczniów mobidziennikiem.

Powodzenia!