SZKOLNY KONKURS plastyczno -językowy „KALIGRAM”


Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-5 

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku.

 

 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego – pani Monika Kozłowska i pani Magdalena Niedzielak.
 • Tematem konkursu „Calligrams Competition” jest kaligram – kompozycja kaligraficzna stanowiąca zamkniętą całość. Jest to angielskie słowo przedstawione za pomocą ilustracji. Litery stanowią integralną cześć obrazka.
 • Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. słowo button – guzik przedstawiamy za pomocą guzików ułożonych w kształcie liter tego wyrazu. Inne przykłady widnieją na ilustracji – parrot to wyraz papuga z piór itp.

 

 • Uczniowie otrzymają listę słów, które należy przekształcić w kaligramy. Mile widziane własne propozycje haseł. Lista na dole regulaminu.
 • Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie prace w wyznaczonym terminie tj. do 10 kwietniapowinny być dostarczone do nauczycieli języka angielskiego w formie elektronicznej.

 

Forma pracy konkursowej:

 • Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo w języku angielskim zaproponowane na liście słów do wyboru.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich.
 • Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).
 • Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • Praca musi być wysłana do nauczycieli nadzorujących konkurs pań Kozłowskiej lub Niedzielak w formie elektronicznej poprzez mobidziennik

 

Kryteria oceny:

 • celność ujęcia tematu i zgodność z definicją,
 • oryginalność pomysłu,
 • poziom artystyczny i techniczny,
 • poprawność ortograficzna,
 • czytelność prac,
 • samodzielność wykonania.

Lista haseł do wykorzystania, o ile sami nie wpadniecie na jakiś oryginalny pomysł, najlepiej związany z wiosną: RABBIT, SPRING, EASTER EGGS, FLOWER, STONE, CATS, SWEETS

 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

dla klas VI-VIII  Szkoły Podstawowej

„Pokaż język”

 

 

 

I. Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas VI – VIII,
 • motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
 • wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samodoskonalenia i poszerzania wiadomości,
 • przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań testowych,

II. Organizator konkursu:

Inicjatorem i organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku.

Koordynatorzy: Monika Kozłowska i Magdalena Niedzielak

III. Kategoria wiekowa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej.

V. Zakres merytoryczny konkursu:

Zakres konkursu jest zgodny z podstawą programową języka angielskiego dla klas VI-VIII szkoły podstawowej.

VI. Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs językowy ma charakter testu wyboru i składa się z 26 pytań zamkniętych.

Link do testu będzie udostępniony w dniu konkursu /14.04.2021r. (środa) / o określonej godzinie.

Wiadomość o tym zostanie przesłana do uczniów mobidziennikiem.

Powodzenia!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

MÓJ PRZYJACIEL”

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku

Cele konkursu:

 • zachęcenie do twórczej ekspresji oraz rozwijanie i pobudzanie wyobraźni   plastycznej u dzieci,
 • stworzenie możliwości rozwoju talentu,
 • prezentacja twórczej działalności dzieci,
 • promocja indywidualnych zdolności,
 • podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

Regulamin:

 • Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
 • Technika pracy dowolna, format A4.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane
  lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
 • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zamieścić następujące informacje:

- imię i nazwisko autora;

- wiek;

- klasę;

     - imię i nazwisko nauczyciela.

 • Kryteria oceny prac

Prace zostaną ocenione pod względem:

 • zgodności z tematem;
 • różnorodności stosowanych technik;
 • walorów artystycznych i estetycznych.

Termin składania prac:

      Termin składania prac upływa 24.02.2021, prace oddajemy p. Iwonie Denst

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy ciekawych pomysłów.
Koordynatorzy konkursu: p. Katarzyna Wolano i p.Iwona Denst

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Druha Wacława Milke w Płocku

Organizowany w ramach Dnia Myśli Braterskiej

Temat: „W przyjaźni siła, moc i żar”

 1. Cele konkursu:

- umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji;

- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów;
- zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze;
- kształtowanie postaw braterskich;
- doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy;
- promowanie osiągnięć uczniów.

       2. Tematyka prac konkursowych

22 lutego to Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone od ponad stu lat przez harcerzy i skautów na całym świecie, niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. Nasza szkoła również obchodzi to święto, przede wszystkim dlatego, że patronem szkoły jest druh Wacław Milke ,który był czynnym instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, ale przede wszystkim był prawdziwym przyjacielem dzieci.

Większość z nas wie o tym, że najtrwalsze przyjaźnie zawiera się w szkole. Posiadanie przyjaciela i bycie nim wymaga od nas niejednokrotnie wiele wysiłku i poświęcenia. Uśmiech, wspólna zabawa, towarzystwo, zaufanie oraz bezpieczeństwo - to najczęstsze skojarzenia ze słowem przyjaźń. Szanujmy i pielęgnujmy swoje przyjaźnie, ponieważ jak powiedział niemiecki muzyk Ernst Zacharias Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca.

     Jeśli chcę mieć przyjaciela, najpierw sam muszę nim być.

Wymyśl i napisz własną pracę na powyższy temat. Możesz nawiązać do jakiejś książki, lub opowiedzieć swoją historię. Możesz opierać się na bohaterach znanych z lektur, własnych lub czyichś doświadczeniach.

 1. Forma pracy konkursowej
 • forma pracy dowolna – może to być wiersz, opowiadanie, list, kartka z dziennika, pamiętnik itd.
 • praca napisana na komputerze
 • format A4 ( 1- 2 strony)

      4. Termin i sposób składania prac.

Pracę konkursową przesyłamy drogą elektroniczną przez mobidziennik do pani Katarzyny Wolano

Termin - do 26.02. 2021 r.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

- Zgodność z tematem konkursu

- Oryginalność prezentowanych treści

- Walory literackie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy ciekawych pomysłów.
Koordynatorzy konkursu: p. Katarzyna Wolano i p.Iwona Denst

Świetlica szkolna zaprasza do udziału

w rodzinnym konkursie literackim.

„Rymowanki promujące zdrowy styl życia”

Cele konkursu:

 • Promowanie wśród dzieci postaw prozdrowotnych:

-  zapobieganie chorobom

-  zdrowe odżywianie

          -  znaczenie ruchu dla zdrowia

 • Kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej na dany
 • Rozwijanie uzdolnień literackich uczniów.
 • Rozbudzanie wrażliwości poetyckiej dzieci.
 • Integrowanie więzi rodzinnych.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.
 • Oceniany będzie w dwóch poziomach:

        -  klasy 1-3

        -  klasy 4-8

 • Zadaniem uczestników jest napisanie rymowanego wierszao tematyce promującej zdrowy styl życia.
 • Każda praca powinna zawierać informacje dotyczące ucznia ( imię i nazwisko oraz klasę).
 • Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, oryginalność i estetyka.
 • Prace należy składać do nauczycieli świetlicy osobiście lub   mobidziennikiem do 15 lutego 2021 roku.