Sierpień 19 2019 06:06:35
Rodzina 500+


PolInfo


Nawigacja

BIP


Informator MKO
Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowało Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Adresatami tej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW


Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA
Nasza Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ''Przyjazna Szkoła'' z siedzibą w Mysłowicach

http://www.ps.org.pl

Realizacje z 1 %

2012 - Ścianka wspinaczkowa na sali gimnastycznej - 4 821,60zł

2013 - Projektor z ekranem 100 cali - 2 626,50zł

Nasze Certyfikaty


Realizowane Projekty
Pracownia komputerowa

w każdej szkoleDla nas każdy uczeń jest ważnyZ Podstawówką w światPobierz bezpłatny program PIT Format 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, www.ps.org.pl

KONKURS RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
konkursy

REGULAMIN KONKURSU
RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH


           § 1
 Cel Konkursu

Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne;
Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie;
Tworzenie pozytywnego wizerunku Ojczyzny otwartego na rodzinę.
Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli;

§ 2
Organizator i współorganizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Zespół Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku tworzący Komitet Organizacyjny OTK;
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie uczęszczający do danego przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej;
Prace uczniowie wykonują w domu, przy pomocy rodziców, rodzeństwa, dziadków;
Każde przedszkole, szkoła, placówka oświatowa może złożyć trzy prace Konkursowe na etapie miejskim.
                               § 4
                        Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie, dobrze, gdyby nawiązywała do tegorocznego hasła konkursu Bóg jest dla wszystkich;
Szopka może być wykonana w dowolnym stylu; koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina (propozycja użycia naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.)
Postacie do szopki są wykonane własnoręcznie.
Podstawa szopki nie powinna przekraczać 70 cm.

§ 5
Organizacja Konkursu

Szkolny etap konkursu trwa od 1 do 20 grudnia 2017 r.;
W skład trzyosobowego jury przedszkolnej/szkolnej Komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący – dyrektor placówki i dwóch członków – katecheta i nauczyciel plastyki;
W Konkursie wezmą udział jedynie prace nienagrodzone w innych konkursach;
Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną szopkę;
Szkolną wystawę rodzinnych szopek bożonarodzeniowych przygotowuje jury konkursu;
Wystawa szkolna będzie trwała do 20 grudnia br. Na jej zakończenie jury konkursu wyda werdykt. Przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych na etapie szkolnym pozostawiamy w gestii szkoły lub Rady Rodziców;
Po zakończeniu Konkursu na etapie szkolnym i ogłoszeniu wyników, dzieci na Święta zabierają szopki do domu;
Przedstawiciel placówki oświatowej odpowiedzialny jest za dostarczenie trzech zwycięskich szopek wraz z formularzem i oświadczeniem dołączonym do regulaminu do 28 grudnia 2017 r. do kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Płocku („Stanisławówka” przy ul. Al. Jachowicza 4 w Płocku)
Prosimy  o telefoniczne uzgodnienie godziny dostarczenia szopek z organizatorami konkursu, tel. 24/ 262 68 45 lub 510 141 862.
Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres mailowy oraz oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie;
Na etapie miejskim Zespół  ds. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Komitetu Organizacyjnego OTK w Płocku wyłoni 3 laureatów Konkursu;
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 stycznia 2018 r. podczas Mszy Świętej kończącej uroczystości Orszaku Trzech Króli.
ListaLaureatówzostaniezamieszczonanastronieinternetowejWydziałuKatechetycznego (www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl).

§ 6
Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę:
Zgodność z tematyką i celem Konkursu;
Ogólne wrażenie artystyczne, estetykę oraz zgodny z chrześcijańskim przesłaniem wizerunek szopki;
Wartość merytoryczną i walory edukacyjne szopki.§ 7
Nagrody

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi;
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa;
Fundatorem nagród jest Biskup Płocki Piotr Libera;
O terminie i miejscu wręczenia nagród osoby zainteresowane zostaną poinformowane w stosownym czasie za pośrednictwem szkół;

§ 8
Postanowienia końcowe

Prace konkursowe, które nie zostaną odebrane do 8 stycznia 2018 r.  przechodzą na własność Organizatora Orszaku, tym samym prawa autorskie przechodzą na rzecz Organizatora;
Po uzyskaniu praw autorskich Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i prezentowania wybranych prac w przyszłości;
Do Konkursu nie będą dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z chrześcijańskim przesłaniem;
Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w prasie, Internecie;
Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny;
Osoby niepełnoletnie uzyskują pisemną zgodę Rodziców/ prawnych opiekunów na udział w Konkursie po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu;
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Szczegółowych informacji udziela:
s. Dominika Ewa Dudzik CSP
Kierownik ds. Konkursu
Tel. 510 141 862
dominika.dudzik@diecezjaplocka.pl

Wygenerowano w sekund: 0.00 6,081,840 unikalnych wizyt