Procedura dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klasy IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 6
im. Druha Wacława Milke w Płocku

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli i personelu szkoły podczas odbywających się konsultacji dla uczniów.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi szkoły i administracji.

 • Od 25 maja uczniom klasy VIII, a od 1 czerwca pozostałym uczniom klas 4-7 zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 • Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów. Uczniowie/rodzice są zobowiązani zawiadomić nauczyciela o chęci uczestnictwa w konsultacjach. Rodzice wypełniają i podpisują oświadczenie
  w związku z zagrożeniem COVID-19.
 • Harmonogram i organizację konsultacji ustali Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Harmonogram prowadzenia konsultacji powinien być ustalony w odstępach czasowych, aby można było zdezynfekować salę, sprzęt i wyposażenia.
 • Uczniowie zostaną poinformowani o możliwości konsultacji poprzez dziennik elektroniczny.
 • Jeśli uczeń, który został umówiony na konsultacje nie może przyjść – zobowiązany jest ten fakt zgłosić odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w to miejsce innego chętnego ucznia.
 • Konsultacje maja charakter dowolny. W zależności od liczby chętnych mogą być prowadzone indywidualnie bądź w małych grupach.
 • Przed wejściem do szkoły każdy uczestnik konsultacji jest zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji rąk.
 • Nauczyciel prowadzący konsultacje na terenie szkoły zobowiązany jest do używania w kontakcie bezpośrednim środka ochrony osobistej – maseczki/ przyłbicy lub zachować zasady dystansu.
 • Uczeń korzystający z konsultacji zobowiązany jest posiadać i używać ochrony osobistej zakrywającej nos i usta (maseczka, przyłbica). Może je zdjąć
  w momencie zajęcia miejsca w klasie.
 • Przed i po konsultacjach w szkole obowiązuje całkowity zakaz grupowania się na terenie szkoły. Uczniowie zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia budynku i terenu szkoły.
 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe muszą zostać przeprowadzone
  z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min./1,5 m
  (1 uczeń – 1 stolik).
 • Zaleca się aby uczeń podczas konsultacji posiadał własne przybory szkolne (zeszyt, długopis, podręcznik).
 • W przypadku, gdy uczeń zgłasza brak przyborów, powinien on zostać uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory.
 • Sale, w których organizowane są konsultacje z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad dana grupą, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 • Podczas przebywania na terenie szkoły w celu konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać niniejszej procedury.

                                                                                                 Dyrektor Szkoły

                                                                                         Katarzyna Fabiszewska