Procedury bezpieczeństwa dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 poz.493 ze zm.),

- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące organizowania
i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli i personelu szkoły podczas odbywającego się egzaminu ósmoklasisty.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi.

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (izolatka).

 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu
  w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli to nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad praca zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się
  w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali oraz w protokole zbiorczym.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do egzaminu w danej Sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 4. Jeżeli odizolowany zostanie uczeń, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły. Informuje ponadto stację sanitarno- epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 5. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędących pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 6. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

 7. W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntowemu sprzątaniu, zgodnie
  z istniejącymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, kontakty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 8. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej Sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin zdającego ucznia oraz wdrożyć procedurę opisana w pkt.1

 9. Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie i stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 10. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, zawsze należy kontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Fabiszewska

 

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
dotycząca wyposażenia w środki ochrony osobistej
zdających oraz innych osób biorących udział
w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu

 

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 poz.493 ze zm.),

- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące organizowania
i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli i personelu szkoły podczas odbywającego się egzaminu ósmoklasisty.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo Sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą – w szczególnym przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do Sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego
  o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu.

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
  w Sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2. wychodzi do toalety

 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po Sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych używają zamiast maseczki przyłbicy muszą zachować minimalny odstęp 2 metry pomiędzy zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Fabiszewska

 

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
dotycząca zdających oraz innych osób biorących udział
w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.493 ze zm.),

- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej organizowania
i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli i personelu szkoły podczas odbywania się egzaminu ósmoklasisty.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a. zdający

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujący sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu

c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu
w czystości i dezynfekcję.

d. pracownicy odpowiednich służb medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność

 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców.

 2. W dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie organizuje się innych zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczych dla pozostałych uczniów szkoły.

 3. Zdającym stanowczo zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, książek, maskotek.

 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Fabiszewska