Regulamin szkolnego konkursu "Spelling Bee"
     dla uczniów klas 4– 8 szkó
ł podstawowych
                w roku szkolnym 2022/2023

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im.dr.W.Milke w Płocku
  Odpowiedzialni: Magdalena Niedzielak oraz Monika Kozłowska   
 2. Cele konkursu:
 • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych
 • zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej
 • umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną
 • stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień
 • podniesienie poziomu wiedzy językowej
 • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.
 1. Konkurencje:
 1. Runda 1: Znajomość alfabetu

Prowadzący dyktuje uczestnikom 5 liter. Każda litera jest podawana dwa razy. Uczestnicy zapisują litery w kolejności, w jakiej były dyktowane. Za każdą poprawnie zapisaną literę można uzyskać 1punkt. W sumie można uzyskać 5 punktów.

 1. Runda 2: Zapisywanie przeliterowanych słów

Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 10 punktów.

 1. Runda 3: Literowanie zapisanych słów

Uczestnik konkursu losuje trzy słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie wylosowanych słów. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 3 punkty.

 1. Runda finałowa:

        Uczestnik losuje zestaw wyrazów (5 słów w każdym zestawie)    komisji.    Po wylosowaniu zestawu komisja  wyświetla      lub wręcza uczniowi zestaw słów -     zadaniem ucznia jest przeliterowanie słów 3-11         literowych.
         Uczeń otrzymuje 2 punkty za każdy poprawnie przeliterowany wyraz. W sumie można       uzyskać 10 punktów.

 • na przeliterowanie każdego słowa uczeń ma 30 sekund.
 • kartki z numerami zestawu mogą być wykorzystane jednorazowo
 • w przypadku większej liczby uczniów z maksymalną liczbą punktów należy przeprowadzić dodatkowe losowanie zestawów do momentu wyłonienia zwycięzców (3 osób z największą liczbą punktów), o kolejności może również zadecydować szybkość literowania wyrazów.

 

 

 

 

UWAGA!!!

W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa, w których uczeń się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast.

 1. Czas trwania konkursu uzależniony jest od ilości uczestników.
 2. Uczniowie zgłaszają chęć przystąpienia do konkursu organizatorom: p.Magdalena Niedzielak, p.Monika Kozłowska)
 3. W wyjątkowych (nieprzewidywalnych na chwilę obecną)  sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacji konkursu, o czym zostaną powiadomieni uczestnicy.
 4. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 6. Uwagi:  Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie po uprzednim powiadomieniu uczniów.
 7. Termin: 24 listopad 2022

Organizator konkursu:

Magdalena Niedzielak

Monika Kozłowska 

LISTA SŁÓW DO LITEROWANIA:

Klasy IV-VI

Actor, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, September, astronaut, shelf, August, autumn, heavy, bicycle, biscuit, horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, brush, interesting, January, job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly, castle, language, station, cave , later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely, magazine, cookie, married, surname, dangerous, meal, mechanic, medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time, together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella, excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot, wife, finish, fire, pocket, winter, fire,wood, postcard, post office, foggy forget, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid, soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, hungry, leaf, boring, idea, library, bottle, island, temperature, terrible, moon, moustache, clever, teeth, toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate, dance, waterfall, daughter, present, weather, difficult, dolphin, rainbow, dream, windy ,sandwich, famous, field.

Klasy VII-VIII

Actor, geography, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, guess, September,astronaut, happen, shelf, August, autumn, believe, heavy, bicycle, biscuit ,horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, someone, brush, interesting, business, January, businessman,job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly ,knife, castle, language, station, cave ,century,later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely,suddenly, conversation, magazine, cookie ,married, surname ,dangerous,, meal, mechanic, swing,medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time,together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella,excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot,whistle, wife, finish ,pocket, winter, fire, station ,wood, postcard, post office, prefer, foggy, forget, push, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid,soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, laugh, hungry, leaf, boring, idea,library bottle, invite, island, temperature, terrible, moon, moustache, thirsty ,clever, teeth,toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate dance, waterfall, daughter, difference, present,weather, difficult, dolphin, rainbow ,whale, dream, windy ,sandwich, famous, field, comfortable, Portuguese.

Piesek z plasteliny 

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

Głównymi celami konkursu są:

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej dziecka.

Rozwijanie i doskonalenie motoryki małej dziecka.

Zainteresowanie dzieci losem bezdomnych psów
i promowanie szkolnej zbiórki darów

(karma, podkłady higieniczne)

dla płockiego schroniska dla zwierząt.

Adresatami konkursu są wszystkie dzieci kl. 1-3 SP6.

Technika pracy: mała rzeźba z plasteliny

Forma pracy: prace indywidualne

Metryczka: prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa)

Czas trwania konkursu: 14 – 30 listopada 2022r.

REGULAMIN KONKURSU

Pięknego czytania

 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. II-VIII

2. Ma charakter jednoetapowy.

3. Odbędzie się 18.10.2022 r. ( kl. II-IV) oraz 25.10.2022r. ( klasy V-VIII )

4. Zgłoszenia chętnych: kl. II-IV- do 17.10.2022 ; kl. V-VIII -do 21.10.2022r.

5. W konkursie biorą udział reprezentanci poszczególnych klas.

6. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II-IV i V-VIII

7. Uczniowie losują wybrany tekst literacki z literatury dziecięcej i młodzieżowej.

8. Przez ok. 2 min. uczniowie się przygotowują i następnie przez 2 min. czytają wylosowany tekst.

9. Komisja konkursowa będzie oceniała: płynność i tempo czytania, interpretację tekstu, dykcję.

10. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

SZKOLNY KONKURS

plastyczno -językowy„CALLIGRAMS”

REGULAMIN KONKURSU:

Forma pracy konkursowej:

 • Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo w języku angielskim zaproponowane na liście słów do wyboru.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich do dnia 31 października 2022r.
 • Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).
 • Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • Praca musi być dostarczona do nauczycieli nadzorujących konkurs pań Kozłowskiej lub Niedzielak

Kryteria oceny:

 • celność ujęcia tematu i zgodność z definicją,
 • oryginalność pomysłu,
 • poziom artystyczny i techniczny,
 • poprawność ortograficzna,
 • czytelność prac,
 • samodzielność wykonania.

 

 

Powróćmy do wspomnień z wizyty Papieża Polaka w Płocku

Rejonowy konkurs "Jan Paweł II w Płocku"

         § 1

          ORGANIZATOR

        Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

                                                                                               § 2

        CELE KONKURSU

 • Rozwijanie postaw religijnych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków - Papieżu św. Janie Pawle II.
 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
              i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
             Jana Pawła II.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzież                                                                                                                                                        § 3

         UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII)
 2. Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
 • praca plastyczna kl. I-III
 • praca multimedialna . IV-VIII
 • kolaż kl. IV-VIII
 • §4

INFORMACJE TECHNICZNE

               PREZENTACJA                            MULTIMEDIALNA
                    klasy 4-8

KOLAŻ
klasy 4-8

Microsoft PowerPoint.

   Prezentacja powinna
zawierać:

- 15 do 20 slajdów,

- ciekawe podpisy, sentencje, motta

- na slajdach nie umieszczamy długich opisów(max 4-5 zdań informacji)

   Przy prezentacji mile widziany podkład muzyczny.

 

 

- Zestawienie ze sobą przeciwstawnych, zaskakujących elementów

- Szeroki wachlarz materiałów papierowych (wycinki z gazet i plakatów, napisy, treści, obrazki, zdjęcia, malowane / rysowane elementy na papierze, wydruki, kawałki tapet) jest stworzony do tego, aby taki kolaż powstał

   PRACA  PLASTYCZNA klasy 1- 3

   Format A3

   Technika dowolna, forma płaska

PRACE NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES ORGANIZATORA KONKURSU DO DNIA 18 MAJA 2022 ROKU

Szkoła Podstawowa nr 6im. Druha Wacława Milke, ul. 1 Maja 11 , 09-402 PŁOCK

z dopiskiem JPII

 1. Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik).
 2. Prace plastyczne należy podpisać na odwrocie.
 3. Prace multimedialne należy nagrać na płycie CD i podpisać.
 4. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.
 5. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa oceni prace i przyzna nagrody.
 6. Nagrody dla najlepszych uczestników konkursu i dyplomy zostaną wręczone we wszystkich dwóch kategoriach wiekowych kategoriach na terenie SP nr 6 - organizującej konkurs.
 7. O ogłoszeniu wyników i podsumowaniu konkursu szkoła powiadomi zwycięzców telefonicznie.
 • §5

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wszelkie informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 3. W sprawach szczegółowych związanych z konkursem należy kontaktować się
  telefonicznie:24 262-40-15.

ORGANIZATOR NIE ZWRACA ODDANYCH PRAC. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOCZEŚNIE WYRAŻENIEM ZGODY NA PREZENTOWANIE WIZERUNKU NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (FILM, ZDJĘCIA) ORAZ W KRONICE SZKOŁY, A TAKŻE PODANIE IMIENIA I NAZWISKA JAKO UCZESTNIKA KONKURSU

 

Załącznik

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU

„JAN PAWEŁ II W PŁOCKU ”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................................

Klasa......................

Kategoria pracy.............................................................................................

Nazwa i adres szkoły (telefon)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................               .............................................

            data i podpis opiekuna                                              pieczęć szkoły