Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 6

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

Dla kogo pomoc psychologiczno – pedagogiczna ?

         Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

          W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych:

-logopedycznych,

-pedagogicznych

 • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • porad i konsultacji;

Formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,  zostają przekazane rodzicom uczniów.

Dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna

   Rodzice dzieci posiadających dokumentację psychologiczno-pedagogiczną (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej, zaświadczenie lekarskie),  składają kserokopie wyżej wymienionej dokumentacji w sekretariacie szkoły.

     Dostarczenie wspomnianych dokumentów umożliwi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi. 

     Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowuje się w szkole „Arkusz Dostosowań do Indywidualnych Potrzeb Rozwojowych i Edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych”. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, tzw. IPET.

 *Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur można również uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku  przy  ul. J. Z. Jakubowskiego 10. W dni powszednie w godz. 8:00-15:00 lub pod numerem telefonu tel. 24 364 9901/ kom: 785 504 868

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE PPP

PROCEDURA ORGANIZACJI PPP

W zakładce RODZICE/WNIOSKI DO POBRANIA znajdziecie Państwo odpowiednie formularze.