Logo Fundusz Grantowy Dla Płocka

    Fundusz Grantowy dla Płocka

Krok w przyszłość – rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 otrzymała wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. Celem konkursu grantowego było wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Grantobiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Dofinansowanie – 5 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.02.2023 r. – 30.09.2023 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie IT, kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy, które będą mogli wykorzystywać w dorosłym życiu.

Zakres projektu obejmuje: zakup 9 szt. tabletów oraz dwóch ładowarek sieciowych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć z zakresu informatyki z elementami programowania i robotyki dla uczniów SP 6 w Płocku.

Przewidywane efekty i rezultaty projektu: Głównym efektem wynikającym z realizacji projektu będzie podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności młodych płocczan. Ponadto będą to: wprowadzenie dobrych praktyk i nowych metod w codzienne życie, podniesienie jakości zajęć, aby zaspokajać potrzeby grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji i radzenie sobie ze społecznym zróżnicowaniem, rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów.

Innym niezwykle ważnym efektem projektu będzie praktyczny wymiar współpracy pomiędzy Szkoła Podstawową nr 6 w Płocku oraz Radą Rodziców działająca przy tej szkole, która w sposób niezwykle praktyczny przełoży się na zwiększenie poziomu innowacyjności w szkole.

 

Fundacja Orlen logotyp

Zakup papieru ksero

Po złożeniu stosownego wniosku grantowego nasza Szkoła otrzymała darowiznę od Fundacji ORLEN, która w całości została wydatkowana na zakup papieru ksero.

Kwota darowizny: 2583,00 zł

Termin otrzymania darowizny: 25.11.2022r.

Termin wydatkowania środków finansowych: 06.12.2022r.

Zakupiony papier ksero wykorzystany zostanie do realizacji celów statutowych placówki w roku szkolnym 2022/2023.

 fgp z levisem1

„Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego” 

W kwietniu 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do konkursu grantowego, którego celem jest wsparcie rad rodziców w procesie rozwoju środowiska szkolnego działającego na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

Konkurs był realizowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka. Rada Rodziców
przy naszej Szkole zaproponowała doposażenie placówki w nowe pomoce z zakresu programowania i robotyki.

W ramach środków uzyskanych z programu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego” zakupione zostaną Ozoboty oraz adaptery usb bluetooth do klocków LEGO WeDo 2.0, które wykorzystane będą do realizacji kolejnych działów z zakresu programowania i robotyki oraz swobodniejszego dostępu do pomocy większej ilości uczniów.

 

FE POPC poziom pl 1 rgb 1Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej

w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock – II etap

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grantobiorca: Gmina Miasto Płock

Dofinansowanie – 154 999,89 PLN

Termin realizacji projektu: 26.05.2020 r. – 27.11.2020 r.

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania. 

 

Zakres projektu obejmuje: zakup 48 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym: 

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
 • Zespół Szkół Zawodowych
 • Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 • Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych

tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30  czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30

 

FE POPC poziom pl 1 rgb 1Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej

w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grantobiorca: Gmina Miasto Płock

Dofinansowanie – 99 400, 00 PLN

Termin realizacji projektu: 06.04.2020 r. – 06.10.2020 r.

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania.

Zakres projektu obejmuje: zakup 29 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke

 3. Szkoła Podstawowa nr 14

 4. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego

 5. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina

 6. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego

 7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich

 8. Zespół Szkół Zawodowych

 9. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 10. Zespół Szkół Budowlanych nr 1

 11. Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych

tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30

czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30