logotyp Kopia Kopia

 

Rekrutacja uczniów do udziału w Projekcie pn.: „Krok w przyszłość – rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci” współfinansowanego ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych.

 

W dniach 27.02.2023r. – 02.03.2023r. odbędzie się rekrutacji  uczniów chętnych do udziału w zajęciach koła robotyki w klasach I-III i IV-VIII w ramach Projektu pn.: „Krok w przyszłość – rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci” współfinansowanym ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. 

O środki finansowe z Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka wystąpiła Rada Rodziców, która w zakresie  projektu zakupiła 9 szt. tabletów oraz dwie ładowarki sieciowe do robotów. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć z zakresu informatyki z elementami programowania i robotyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke
w Płocku.

Zajęcia będą realizowane podczas prowadzonych od września 2022r. kół robotyki w okresie: 03.03.2023 r. – 30.09.2023 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie IT, kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy, które będą mogli wykorzystywać w dorosłym życiu.

Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach (kl. I-III, kl.IV-VIII). Każda z grup odbędzie 17 godzin zajęć (razem 34 godziny).

Warunkiem zakwalifikowania ucznia do projektu jest dostarczenie lub wypełnienie w sekretariacie szkoły formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego dziecka dostępnych w Regulaminie Rekrutacji (s. 3-6).

Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z formularzami dostępne są w załączniku.

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie do dnia 2 marca 2023r.

Zapraszamy!!!

Regulamin Rekrutacji do Projektu z załącznikami

Logo Fundusz Grantowy Dla Płocka

    Fundusz Grantowy dla Płocka

Krok w przyszłość – rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 otrzymała wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. Celem konkursu grantowego było wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Grantobiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Dofinansowanie – 5 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.02.2023 r. – 30.09.2023 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie IT, kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy, które będą mogli wykorzystywać w dorosłym życiu.

Zakres projektu obejmuje: zakup 9 szt. tabletów oraz dwóch ładowarek sieciowych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć z zakresu informatyki z elementami programowania i robotyki dla uczniów SP 6 w Płocku.

Przewidywane efekty i rezultaty projektu: Głównym efektem wynikającym z realizacji projektu będzie podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności młodych płocczan. Ponadto będą to: wprowadzenie dobrych praktyk i nowych metod w codzienne życie, podniesienie jakości zajęć, aby zaspokajać potrzeby grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji i radzenie sobie ze społecznym zróżnicowaniem, rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów.

Innym niezwykle ważnym efektem projektu będzie praktyczny wymiar współpracy pomiędzy Szkoła Podstawową nr 6 w Płocku oraz Radą Rodziców działająca przy tej szkole, która w sposób niezwykle praktyczny przełoży się na zwiększenie poziomu innowacyjności w szkole.

 

 

FE POPC poziom pl 1 rgb 1Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej

w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock – II etap

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grantobiorca: Gmina Miasto Płock

Dofinansowanie – 154 999,89 PLN

Termin realizacji projektu: 26.05.2020 r. – 27.11.2020 r.

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania. 

 

Zakres projektu obejmuje: zakup 48 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym: 

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
 • Zespół Szkół Zawodowych
 • Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 • Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych

tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30  czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30

Fundacja Orlen logotyp

Zakup papieru ksero

Po złożeniu stosownego wniosku grantowego nasza Szkoła otrzymała darowiznę od Fundacji ORLEN, która w całości została wydatkowana na zakup papieru ksero.

Kwota darowizny: 2583,00 zł

Termin otrzymania darowizny: 25.11.2022r.

Termin wydatkowania środków finansowych: 06.12.2022r.

Zakupiony papier ksero wykorzystany zostanie do realizacji celów statutowych placówki w roku szkolnym 2022/2023.

 fgp z levisem1

„Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego” 

W kwietniu 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do konkursu grantowego, którego celem jest wsparcie rad rodziców w procesie rozwoju środowiska szkolnego działającego na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

Konkurs był realizowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka. Rada Rodziców
przy naszej Szkole zaproponowała doposażenie placówki w nowe pomoce z zakresu programowania i robotyki.

W ramach środków uzyskanych z programu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego” zakupione zostaną Ozoboty oraz adaptery usb bluetooth do klocków LEGO WeDo 2.0, które wykorzystane będą do realizacji kolejnych działów z zakresu programowania i robotyki oraz swobodniejszego dostępu do pomocy większej ilości uczniów.