Warsztaty Szkoła dla Rodziców

    Od czterech lat wspieramy Państwa w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności wychowawczych poprzez organizowanie warsztatów „Szkoła dla Rodziców”

    Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

    Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie,
w codziennych kontaktach z dziećmi.

    Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku oraz zachęcanie rodziców do rezygnacji z „przymusu wychowania”- na rzecz rozwijania umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich.

    Realizacja zajęć odbywa się w formie warsztatów (40 godzin dydaktycznych - 10 cotygodniowych spotkań) o tematyce, której ogólnym celem jest budowanie prawidłowych relacji dorosły- dziecko.

    Tematyka zajęć:
-wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane;
-rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;
-aktywne, wspierające słuchanie;
-motywowanie dziecka do współpracy;
-modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka;
-zachęcanie dziecka do samodzielności;
-stosowanie pomocnej pochwały i zachęty;

    Założenia programu opierają się na teorii pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona. Badania nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi dzieci przed zachowaniami ryzykownymi (agresja, przedwczesna inicjacja seksualna, zażywanie środków uzależniających itd.) jednoznacznie wskazują na silną więź emocjonalną z rodzicami jako podstawowy czynnik chroniący (czynniki chroniące wg. J.D.Hawkinsa).

    Prowadzące: Justyna Różycka, Marta Szczecińska